Увага! Здається в оренду кабінет лікувального масажу 14 кв.м. Деталі за тел. 0676747561. Приймемо на роботу ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА. Деталі за тел.: 0676747561

Положення

про приймальну комісію вищого навчального закладу

України

ТзОВ Медичний коледж «Монада»

І. Загальна частина

1.1.    Приймальна комісія вищого навчального закладу ТзОВ Медичний коледж «Монада» (далі - Приймальна комісія) - робочий орган вищого навчального закладу ТзОВ Медичний коледж «Монада», що утворюється для проведення прийому вступників на навчання.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених у МОНмолодьспорту і зареєстрованих у Міністерстві юстиції (далі - Умови прийому), Правил прийому до вищого навчального закладу ТзОВ Медичний коледж «Монада» (далі - Правила прийому), Статуту вищого навчального закладу ТзОВ Медичний коледж «Монада» та положення про Приймальну комісію.

ІІ.Основні завдання та обов'язки Приймальної комісії

2.1.     Відповідно до Умов прийому, Статуту вищого навчального закладу ТзОВ Медичний коледж «Монада», наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує керівник вищого навчального закладу ТзОВ Медичний коледж «Монада».

2.2.   Приймальна комісія:

- забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу ТзОВ Медичний коледж «Монада»;

- організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

- в установленому порядку обов'язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

- координує діяльність усіх підрозділів вищого навчального закладу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

- організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору напряму (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

- здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

- організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

- приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

III. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою вищого навчального закладу ТзОВ Медичний коледж «Монада» або печаткою відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу ТзОВ Медичний коледж «Монада» в журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

- порядковий номер (та/або номер особової справи); прізвище, ім'я та по батькові;

- домашня адреса (адреса реєстрації); стать;

- рік народження;

- номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень;

- назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

- номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний вступником напрям (спеціальність);

- середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту; інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;

- причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

3.2.    Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до вищого навчального закладу, і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.


Тел. приймальної комісії: (0332) 78-25-52